IMG_20181120_121417
IMG_20181120_121516
IMG_20181120_121510
IMG_20181120_120813
IMG_20181120_120200
IMG_20181120_120251
IMG_20181120_115915
IMG_20181120_120639
IMG_20181120_120524
IMG_20181120_115951
IMG_20181120_120853
IMG_20181120_121234
IMG_20181120_115353
IMG_20181120_115608
IMG_20181120_115747
IMG_20181120_114955
IMG_20181120_121017
IMG_20181120_121758
IMG_20181120_122155
Previous Next
loading...

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2001 (Κλάση 2022)

1. Σας γνωρίζουμε, ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το έτος 2001), υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτo τρίμηνο του έτους 2019 (02 Ιανουαρίου έως και 01 Απριλίου) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές του τόπου διαμονής τους, για όσους διαμένουν στο εξωτερικό.

2. Οι στρατεύσιμοι κατά την προσέλευσή τους στις παραπάνω Υπηρεσίες, θα πρέπειυποχρεωτικά να προσκομίσουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
  2. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
  3. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.

Εφόσον οι στρατεύσιμοι έχουν προβλήματα υνείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, μπορούν να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

3. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό,εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

4. Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (Ε-mail).

δ. Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή επιπρόσθετες πληροφορίες οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες της πρώτης παραγράφου.

 

Την Παρασκευή 5/10/2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για τα πενταμελή συμβούλια των τμημάτων.

Για να δείτε τα συμβούλια πατήστε τον σύνδεσμο ...................:

 

Την Παρασκευή 12/10/2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το δεκαπενταμελές συμβούλιο.

Για να δείτε το συμβούλιο πατήστε τον σύνδεσμο ................:

 

Η διεύθυνση του σχολείου κάλεσε και ενημέρωσε τα μαθητικά συμβούλια και αφού ενημερώθηκαν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους υπογράφηκε το ακόλουθο πρωτόκολλο συνεργασίας.

 

 

6Ο  ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Το μαθητικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώθηκε για τα ακόλουθα :

 1.     Οι συνεδριάσεις του πενταμελούς συμβουλίου διεξάγονται εκτός διδακτικών ωρών στον χώρο του σχολείου.

 2.     Ο πρόεδρος του συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συγκαλεί με ευθύνη του τις έκτακτες συνεδριάσεις του συμβουλίου.

 3.     Ο γραμματέας αναπληρώνει τον πρόεδρο, τηρεί βιβλίο συνεδριάσεων του συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προεδρείου.

 4.     Ο ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, έχει την ευθύνη εισπράξεων και πληρωμών της μαθητικής κοινότητας.

 5.     Τα δύο άλλα μέλη του συμβουλίου είναι ισότιμα προς τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου.

 6.     Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη του.

 

Παράλληλα, μετά από συζήτηση, διαπιστώθηκαν τα εξής :

 1.     Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν στη διαφύλαξη και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 2.     Στόχος των μαθητικών κοινοτήτων είναι η διασφάλιση της δημοκρατικής ζωής στο σχολείο.

 3.     Οι μαθητές διαμορφώνουν μέσα από τις λειτουργίες των μαθητικών κοινοτήτων τις απόψεις τους και προτείνουν λύσεις στο σύλλογο των καθηγητών και τη Διεύθυνση για τα προβλήματα του σχολείου.

 4.     Ο ρόλος του μαθητικού συμβουλίου μπορεί να είναι διευκολυντικός στην περίπτωση άφιξης ενός νέου μαθητή στην τάξη, τον οποίο θα τον βοηθήσει να ενσωματωθεί και να ενημερωθεί για τη λειτουργία του σχολείου.

 5.     Εάν κάποιοι μαθητές του τμήματος αντιμετωπίζουν προβλήματα υλικής, μαθησιακής ή συναισθηματικής φύσης, καλό είναι το μαθητικό συμβούλιο να συμπαρίσταται στους συγκεκριμένους μαθητές και να προσπαθεί να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων τους. Αν η προσπάθειά του αποβεί άκαρπη, χρήσιμη είναι η ενημέρωση των αρμόδιων καθηγητών ή της Διευθύντριας.

 6.     Στόχος του μαθητικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση κλίματος συνεργασίας, ομόνοιας , σύμπνοιας, αλληλοσεβασμού και ισότητας στο τμήμα. Τα μέλη του λοιπόν θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σκοπό αυτό, επεμβαίνοντας σε περίπτωση που διαπιστώνεται μειωτική, βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά προς κάποιο μέλος της τάξης.

 7.     Η Διεύθυνση και οι καθηγητές του σχολείου δεσμεύονται να είναι συμπαραστάτες στις προσπάθειες των μαθητικών συμβουλίων για την επίλυση του όποιου προβλήματος.

  

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις αρχές αυτές και να τις υπηρετούν.

 

 

         Μαθητικό Δυναμικό     

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α΄ Τάξη : 4 τμήματα

Β΄ Τάξη : 5 τμήματα

Γ΄ Τάξη : 5 τμήματα

     

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α΄ Τάξη : 2 τμήματα Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων, 2 τμήματα     

               Καλλιτεχνικής Παιδείας, 2 τμήματα Εφαρμογές Πληροφορικής

Γ΄ Τάξη : 2 τμήματα Ελεύθερο Σχέδιο, 3 τμήματα Γραμμικό Σχέδιο, 1 τμήμα

              ΑΟΔΕ

 

TΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

 

Β΄ Τάξη

Ανθρωπιστικών Σπουδών

2 τμήματα

 

Θετικών Σπουδών

3 τμήματα

 

Γ΄ Τάξη

Ανθρωπιστικών Σπουδών

2 τμήματα

 

Θετικών Σπουδών

2 τμήματα

 

Οικονομίας και Πληροφορικής

2 τμήματα

 

 

  

   

  

 

 

  

Back to top